Yüksek Lisans Programı Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Seçmeli DerslerZorunlu Bölüm Dersleri

CE 589 - Mezuniyet Semineri
Yüksek lisans öğrencilerinin, tez sunumundan en az 1 dönem önce tez çalışması ile ilgili bir seminer vermesi beklenmektedir.

CE 598 - Tez Konusuna Yönelik Çalışmalar
Araştırma metodolojileri. Alana yönelik alt yapı bilgi tarama. Akademik okuma.

CE 599-2 - Tez-2
Araştırma metodolojileri. Gereksinim analizi. Tasarım. Gelişim raporu.

CE 599-3 - Tez-3
Araştırma metodolojileri. Gereksinim analizi. Gelişim raporu.

Seçmeli Dersler

CE 505 - Barajların Dizaynı
Barajlara genel bakış, baraj tipleri (toprak, kaya, kemer, SSBB vb), baraj temellerinin iyileştirilmesi, tüneller, dolu savaklar.

CE 507 - Karayolu Malzemeleri ve Asfalt Karışım Analizi
Bitümlü malzemelerin kimyasal ve fiziksel özellikleri. Agregaların özgül ağırlıkları ve asfalt karışıma etkiyen özellikleri. Sathi kaplama tasarımı. Asfalt- agrega karşımı, Marshall Metodu ve asfalt betonunun özellikleri.

CE 508 - Bilgisayar Destekli Karayolu Tasarımı
MicroStation CAD platformuna Giriş InRoads platformuna Giriş Sayısal Arazi Modeli ve Nokta Tipleri Semboloji Tanımlama ve Sayısal Model Öznitelikleri Yatay Güzergah ve Profil Düşey Güzergah Tipik Kesitler Model Deverler Değerlendirme

CE 510 - İleri Çelik Tasarımı
LRFD tasarım yöntemi, Örgülü kolonlar, Kompozit eğilme elemanları, Depreme dayanıklı tasarım

CE 516 - Geoteknik Arazi Çalışmaları
Geoteknik arazi çalışmaları, SPT, CPT, VFT, DMY, dirençlilik

CE 517 - Kaya Mekaniği
Kayaç özellikleri ve kuramsal davranımı. İzotropik olmayan koşullar ve kayaç dayanımı. Kayaç süreksizliklerinin kuramsal davaranımı. Kayaç ve süreksizliklerin mekaniğinin va davranışının analitik ve sayısal modellemesi. Geniş yeraltı açıklıları ve tünellerinin etrafındaki yenilmeler; gözenek basıncı ve süreksizliklerin kayaç süreksizliklerine etkisi. Kayaç temellerinin duraylılığı; tabakalı ve süreksizlik düzlemleri üzerindeki temellerin duraylılığı.

CE 519 - İleri Yapı Analizi
Virtüel İş Prensibi , Kuvvet Metodu , Deplasaman Methodu , Rijitlik Yöntemi lle Yapı Analizinde Özel Teknikler , Sonlu Eleman Yöntemine Giriş

CE 521 - Uygulamalı Katı Cisim Mekaniği
Gerilme ve Gerinim Analizleri. Gerilme - Gerinim İlişkileri. Yüzey Gerilim ve Yüzey Gerinim problemleri. Akma Kriteri. Kirişlerde simetrik olmayan eğilmeler . Enerji Metodları . Kolonlarda bükülme. Yapısal elemanların plastik davranışları.

CE 522 - Tünelcilik
Tünelciliğe giriş: usul ve mühendislik, Tünelcilikte jeolojik safha, Tünelcilik yöntemleri: yumuşak zemin, kaya ve ters zemin durumları, Tünelcilikte zemin iyileştirme yöntemleri, Tünel açıklığı cıvarında oluşan gerilme ve deplasmanlar, Tünellerin tasarım ve tahkimatı, Tünelcilikte sayısal analiz yöntemlerinin uygulaması

CE 524 - Yapı Analizi
Yapısal sistemlerin sınıflandırılması. Yapısal sistemlere etki eden yükler. Yapısal gereklilikler. Betonarme yapılar. Çelik yapılar. Yığma yapılar. Ahşap yapılar. Kompozit sistemler.

CE 527 - Deprem Mühendisliği
Deprem hareketinin oluşumu ve mekanizması, yapıların deprem etkisi altında davranışı, tek serbestlik-dereceli sistemler, hareket denklemlerinin oluşturulması, serbest titreşim analizi, doğrusal sistemlerin deprem davranışları, doğrusal-elastik sistemler için kullanılan entegral yöntemleri, sismik davranış spektrumu Çok serbestlik dereceli sistemler, modal özellikler, modal analiz, davranış spektrum analizi, sismik tasarım yükleri, tasarım spektrumu, elastik olmayan davranış, depreme karşı dayanıklı yapı tasarım ilkeleri, şartnameler

CE 529 - Sulama ve Drenaj
Sulama modülünün belirlenmesi , Sulama suyu debisinin belirlenmesi , Açık kanallarda uniform akım , Boru sistemlerinde üniform akım , Açık kanal tasarımı , Borulu sulama sistemi tasarımı

CE 534 - İleri Ulaştırma Mühendisliği
Güvenli karayolu tasarımı ilkeleri, kara nokta yönetimi, çatışma tekniği, karayolu güvenliği kontrolü tekniğinin projelerde ve trafiğe açık yol kesimlerinde uygulanması.

CE 535 - İleri Trafik Mühendisliği
Hız, hacim ve yoğunluk ilişkisi. Temel trafik akım değişkenlerinin ölçüm yöntemleri. Trafik için geometrik tasarım. Otoyollar, bölünmüş yollar ve iki şeritli yollar için kapasite ve hizmet seviyesi analizleri. Kaza analizleri.

CE 542 - İleri Yapı Malzemeleri
Çeşitli inşaat malzemelerinin mekanik ve dayanıklılık özellikleri, Çelik, beton, plastik ve kompozit malzemelerin mikro yapıları, özellikleri ve yük altında davranışları, inşaat malzemlerinde kullanılan son teknolojiler ve bu malzemelrin çevre ile olan etkileşimleri.

CE 543 - İleri Beton Malzemeleri
Çimento, beton karışımlarında kullanılan agrega ve katkılar, taze ve sertleşmiş betonun özellikleri, betonun dayanıklılık özellikleri, betonun çevre ile etkileşimi ve beton teknolojisinin gelişimi.

CE 550 - Öngerilmeli Beton
Öngerilmeli betonun felsefesi ve öngerme teknikleri, öngerme kayıpları, eğilme elemanlarının analiz ve tasarımı, kompozit kesitler, kesme analizi, burulma analizi, sehim kontrolü

CE 554 - Geoteknik Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları
Geoteknik problemlerin tanımı, Geoteknikte ön çalışmalar ve tasarımın ele alınması, FEM, Plaxis, Plaxis paket programı kullanılarak eksersizler ve örnek çalışmalar, Plaxis programı ile geoteknik problemlerin çözümü

CE 556 - Yüksek Yapı Sistemlerinin Yapım ve Tasarımı
Yüksek yapıları için uygun olan yapısal sistemlerin seçimi ve tasarım felsefesinin tanıtılması; yapısal modelleme ve analiz; yapı ve temel tasarımı, yangın güvenliği mühendisliği, yüksek yapı projelerinde inşaat planlaması ve işletmesi

CE 567 - Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli Tasarım ve Analiz
Excel’e Giriş, Excel’in Temelleri, Database’ler ve Pivot Tabloları, Excel’de Programlama, Userform’lar, Yapı Analizi, Betonarme Kirişlerin Analizi, Betonarme Kirişlerin Tasarımı, Betonarme Kolonların Tasarımı, Diğer Programlarla Excel’in Kullanılması

CE 599-1 - Tez-1
Araştırma metodolojileri. Gereksinim analizi. Tasarım. Gelişim raporu.