Lisans Programı (2011-2012 Güz Dönemi Öncesi) Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Seçmeli Dersler

Diğer Bölümlerden Alınan Servis DersleriZorunlu Bölüm Dersleri

CE 102 - İnşaat Mühendisliğine Giriş
Genel olarak inşaat mühendisliği eğitimi. Ulaştırma Mühendisliği, Yapı Mühendisligi, Geoteknik Mühendisliği, Su Kaynakları Mühendisliği, Kıyı ve Liman Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği malzemeleri.

CE 110 - Teknik Çizim ve Tasarım
Mühendislik çizimine giriş, CAD sistemleri ve CAD yazılımı, geometrik çizimler, ortografik projeksiyonlar; 3D model asal görünümlerinin birinci ve üçüncü açısal projeksiyonu, verilen iki asal görünümden üçüncü görünümün projeksiyonu, yardımcı ve detay görünüm teknikleri, kesit alma: tam, yarım, kısmi boyutlandırma ve detaylandırma teknikleri.

CE 201 - Temel Mekanik I - Statik
Genel tanıtım, parçacıkların statiği, rijit cisimlerin statiği, eşdeğer kuvvet sistemleri, denge, makasların analizi, kirişlerin analizi, sürtünme ve yüzeylerin geometrik özellikleri.

CE 202 - Temel Mekanik II - Dinamik
Parçacıkların kinematiği, parçacıkların kinetiği ve parçacık sistemleri, rijit cisimlerin kinematiği, kütle eylemsizlik momenti, rijit cisimlerin kinetiği ve mekanik titreşimler.

CE 203 - Malzeme Bilimi
Bu derste mühendislik malzemelerinin özellikleri, uygulamaları ve tasarımı aşağıda listelenen başlıklar altında irdelenecektir. Mühendislik malzemeleri, özellikleri ve seçimi, fiyat ve bulunabilirlikleri konularına giriş. Malzemelerin elastik modülüsü, atomlar arası bağ, atomların katı içindeki yerleşimi. Young modülüsünün fiziksel temeli, modülüs limitli örnek olay incelemeleri. Akma dayanımı, çekme dayanımı, süneklik, kristallerde atom yerdeğiştirmeleri ve akma. Dayanım metotları, polikristallerin plastisitesi, plastik akmanın süreklilik boyutu, akma sınırlı örnek olay incelemeleri. Hızlı kırılma, kırılgan kırılma, kırılma sertliği, hızlı kırılmanın mikromekanizmaları. Hızlı kırılma konusunda örnek olay incelemeleri, kırılgan malzemelerin olasılıklı kırılması. Yorulma kopmaları, yorulma tasarımı, yorulma çökmeleri konusunda örnek olay incelemeleri. Sünme deformasyonları ve kırılma, difüzyonun kinetik teorisi, sünme mekanizmaları, sünmeye dayanıklı malzemeler, örnek olay incelemeleri. Malzemelerin oksidasyonu, kuru oksidasyon, malzemelerin yaş korozyonu, örnek olay incelemeleri. Sürtünme, aşınma, ve yıpranma, örnek olay incelemeleri. Mühendislik malzemeleriyle tasarım, örnek olay incelemeleri.

CE 204 - Malzeme Mekaniği
Gerilme ve birim şekil değiştirme analizi. Denge ve uyumluluk denklemleri. Gerilme-birim şekil değiştirme yasaları. Çubuklarda burulma. Kirişlerde basit eğilme. Kirişlerde kesme gerilmesi. Kirişlerde sehim. Eğilme, burulma, kesme ve eksenel yükleme altında kombine gerilmeler. Mohr dairesi. Statik olarak belirsiz kirişler.

CE 205 - Mühendisler İçin Olasılık ve İstatistik
Olasılığın mühendislikteki yeri. Olasılık ve istatistiğin temel kavramları. Rastlantısal olayların analitik modeli. Rastlantısal olaylar ve istatistiksel değişkenlik gösteren problemler. Mühendislik sistemlerinin tasarımında kullanılan karar verme teorisinin ana unsurları. Uygulamalar.

CE 209 - Topoğrafya
Topografya hakkında genel bilgi, mesafe ölçümleri, açı ölçümleri, kademeli seviye ölçümleri, alan hesapları, yatay kurplar, koordinat hesapları

CE 210 - Yapı Malzemeleri
Beton, metal, yapı taşları, kil ürünleri ve ahşap malzemelerin mekanik, fiziksel ve dayanım özellikleri, alçı, kireç, agregalar, pozolanlar, çimentolar, üretim yöntemleri, kullanım alanları, karışım hesabı, karışım içerikleri, beton üretiminde üretimde temel adımlar ve ilgili özellikler.

CE 307 - Akışkanlar Mekaniği
Akışkanların özelliklerii, hidrostatik, kinematik, sistem ve hacim yaklaşımları, Reynolds teoremi, kütle, enerji ve momentum korunumu prensipleri, boru hidroliği: laminer ve türbülanslı akım, düzgün ve pürüzlü borularda akım, sürtünme kayıpları, küçük kayıplar, tek boruda akımın hesaplanması, basit boru sistemleri, türbin ve pompalar.

CE 310 - Hidrolik Mühendisliği
Kapalı sistemlerde uniform akım, kapalı sistemlerde uniform olmayan akım, açık kanallarda uniform akım, açık kanallarda uniform olamayan akım, açık kanal tasarımı.

CE 311 - Zemin Mekaniği
Arazi çalışmaları ve yeraltı incelemeler, toprak ve tane büyüklüğü toprak oluşumunun kökeni, ağırlık-hacim ilşkileri, plastisite ve toprak yapısı, toprak mühendislik sınıflandırılması, zeminlerdeki deformasyonlarının gerilmelere bağlı olarak hesaplanması, kompaksiyon, geçirgenlik ve sızma analizi, yerinde gerilmeler, bir toprak kütlesinde gerilmele

CE 313 - İnşaat Mühendisleri için Jeoloji
Dünyanın oluşumu, Evrim, Yapı doğal malzemesi, Çizgisel mühendislik yapı yerlerinin seçimi, Deprem-Taşkın-Yer kayması-Çığ gibi doğal afetlerin oluşumu ve önlenmesi, Taşıma gücü ile ilgili deney, gözlem ve hesapların yapılması, Kazı yamaç oranlarının belirlenmesi, Jeoteknik sorunların ana nedeni olan Su ? Süreksizlik ? Kil (SSK) üçlüsünün güncel örnekler ve ilgili hesaplamalarla kavratılması.

CE 317 - Yapı Analizi 1
Statik denge denklermleri ve kararlılık durumları, 2- ve 3- boyutlu kafes sistemleri, kablolar ve arklar, çerçevelerin kesme ve moment diagramları, kiriş ve kafes sistemlerinin etki çizgileri,çift-integral, moment-alan ve eşlenik kiriş yöntemi ile sehim hesabı, enerji (virtüel iş ve Castigliano) yöntemleri ile sehim hesabı

CE 319 - Sayısal Yöntemler
Hata analizi, kaynağı ve yayılımı. Lineer cebire giriş, lineer denklem sistemlerinin tekrarı, matriks işlemleri ve vektor diferansiyeli konusuna giriş. İnterpolasyon ve ekstrapolasyon. Polinomların kökleri. Sayısal türev ve integrasyon. Adi diferansiyel denklemlerinin sayısal çözümü.

CE 322 - Yapı Analizi II
Kuvvet metodu, eğim yöntemi, moment-dağıtma yöntemi, deplasman yöntemi, direkt deplasman yöntemi

CE 328 - Temel Mühendisliği
Zeminlerin mühendislik parametreleri, arazi çalışmaları, yüzeysel temeller, radye temeller, yanal toprak basınçları, istinat duvarları, derin kazılar, derin temeller, kazık temeller ve zemin iyileştirilmesi.

CE 342 - Betonarmenin Esasları
Malzeme özellikleri, yapısal tasarım yaklaşımları, eksenel yük altındaki elemanlar, eğilme etkisi altındaki elemanlar, betonarme elemanlarda kesme, eksenel yük ve eğilme etkisi altındaki elemanlar

CE 346 - Ulaştırma Mühendisliği
Karayolu mühendisliği, karayolu ekonomisi, karayolu geometric elemanları, yatay ve düşey tasarım. Trafik Mühendisliği, trafik parametreleri, kapasite ve hizmet seviyesi kavramlarının şehirler arası karayolları ve kavşaklar için değerlendirilmesi.

CE 399 - Yaz Stajı I
Bu ders, İnşaat Mühendisliği öğrencilerinin dördüncü dönemlerinin sonunda aldıkları bir yaz stajı dersidir. Öğrencilerin, 30 gün boyunca bir şantiyede yapılmakta olan işleri takip edip daha sonra gözlemleri ile ilgili yazılı bir rapor hazırlamaları ve sözlü bir sunum yapmaları beklenmektedir.

CE 402 - Hidroloji ve Su Kaynakları Mühendisliği
• Uniform flow in closed conduits • Nonuniform flow in closed conduits • Uniform flow in open channels • Nonuniform flow in open channels • Open channel design

CE 430 - Yapı İşletmesi ve Şantiye Teknikleri
İnşaat Mühendisliği uygulamalarında üretim planlaması, bütçelendirme ve yürütme esasları ile yapıların işletme süreçlerinin örnekler ile aktarılması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

CE 435 - Çelik Tasarım
Yapısal çeliğin mekanik özellikleri, yapısal tasarım yaklaşımları ve yapılara etkiyen yükler, çekme yükleri altındaki elemanlar, basınç yükleri altındaki elemanlar, eğilme etkisi altındaki elemanlar, eksenel yük ve eğilme etkisi altındaki elemanlar, civatalı ve kaynaklı birleşimler

CE 490 - İnş. Müh. Tasarım Projesi
Gruplar halinde yürütülen bir inşaat mühendisliği tasarım projesi.

CE 499 - Yaz Stajı II
Bu ders, İnşaat Mühendisliği öğrencilerinin altıncı dönemlerinin sonunda aldıkları bir yaz stajı dersidir. Öğrencilerin, 30 gün boyunca bir inşaat mühendisliği bürosunda yürütülmekte olan işleri takip edip daha sonra gözlemleri ile ilgili yazılı bir rapor hazırlamaları ve sözlü bir sunum yapmaları beklenmektedir.

CE 500-1 - Bitirme Projesi

CE 500-2 - Bitirme Projesi

MATH157 - Genişletilmiş Kalkülüs I
Temel Bilgiler, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, L'Hopital Kuralı, İntegral, İntegralin Uygulamaları, İntegral ve Transendental Fonksiyonlar, İntegral Teknikleri, Has Olmayan İntegraller, Diziler

Seçmeli Dersler

CE 404 - Hidrolik Mühendisliği II
Sulama ve drenaj, su getirme şebeke tasarımı, rezervuarlar. Hidrolik makinalar; pompalar, türbinler. Akarsu kontrolü ile, drenaj, erozyon ve sediman taşınımı, taşkın kontrolü, su kaynakları sistemlerinin, işletme ve bakımı.

CE 405 - Barajların Tasarımı
Barajlara genel bakış, baraj tipleri (toprak, kaya, kemer, SSBB vb), baraj temeelrinin iyilşetirlmesi, tünneler, dolusavaklar. dizaynını ve yapımını belirleyen ana koşullar, dizayn kriterleri, yeni dizayn ve yapım teknikleri. Barajların yapımı, gözlenmesi ve gerekli iyileştirme şartları.

CE 406 - Şehir Hidroliği
Yüzeysel rezervuar gereksinimleri, yeraltı suyu kullanımı ve dağıtım sistemi dahil, kentsel çevrede su kaynakları ve dağıtımı. Atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasında kanal sistemleri ve drenaj yollarının analizi. Pompa ve yükseltme istasyonları. Şehir planlamasında yağmur drenajı uygulaması

CE 407 - Karayolu Malzemeleri ve Asfalt Karışım Analizi
Bitümlü malzemelerin kimyasal ve fiziksel özellikleri. Agregaların özgül ağırlıkları ve asfalt karışıma etkiyen özellikleri. Sathi kaplama tasarımı. Asfalt- agrega karşımı, Marshall Metodu ve asfalt betonunun özellikleri.

CE 408 - Bilgisayar Destekli Otoyol Tasarımı
MicroStation CAD platformuna giriş, InRoads platformuna giriş, sayısal arazi modeli ve nokta tipleri semboloji tanımlama ve sayısal model öznitelikleri, yatay güzergah ve profil, düşey güzergah, tipik kesitler, değerlendirme.

CE 409 - Ulaştırma Planlama ve Uygulaması
Planlama ve yatırım kararları kentsel tesislerinin geliştirilmesi, modern kentsel ulaşım planlaması. Kurumsal planlama ve ihtiyaçları ile maliyet yatırım çalışmaları demiryolu, su yolları ve hava taşınım planlaması. Önceden tahminler ve yeni teknolojiler.

CE 411 - Ulaşım Yapıları Tasarımı
Ulaşım tesislerinin, özellikle yol ve ana yolların, demiryolları ve hava yollarının yapım ve yenileştirilmesi için, geometrik, drenaj ve yol gösterici tasarımlar.

CE 412 - Karayolu Trafik Analiz ve Tasarımı
Trafik Mühendisliğinin temel çalışmaları. Kentsel ve kırsal yolların kapasitesi, trafik sinyal ve kavşaklarının analizi ve tasarımı. Trafik etki çalışmaları ve trafik kazaları.

CE 414 - Geoteknik Bilgi Sistemleri
Introduction to GIS, types of spatial data entry and data preparation, spatial data manipulation, spatial data visualization, data quality and metadata.

CE 415 - Temel Mühendisliği II
Derin temeller. Kazık ve kazık temeller tasarımı. Yeraltı geliştirme metodları; önceden yüklenme, dikey drenaj, vibro flotasyon, vibro methodlar ve kazık sıkıştırma, patlatma, dinamik sıkıştırma harçlama, toprak çakma, mikro kazıklama, toprak takviyesi gibi kuvvetlendirme. Taş ve kireç taşı kolonlar, jeo-tekstil, elektro-ozmos, dondurma.

CE 416 - Geoteknik Arazi Çalışmaları
Geoteknik arazi çalışmaları, standart penetrasyon testi, koni penetrasyon testi, Vane testi, dilatometre testi, dirençlilik.

CE 417 - Kaya Mekaniği
Bütün kaya çeşitlerinde gerilme ile, kırılma ve deformasyon uygulamalarının analizine giriş. İnşaat Mühendisliği uygulamalarında uyumlu; Birim deformasyon ve elastisite teorisi, kaya kütleleri (şekil değiştirebilirlik, dayanım, yenileme). Kaya güçlendirmesi ve desteklenmesi ve yeraltı, yerüstü kazılarının tasarımı.

CE 420 - Tünel Mühendisliği
Tünelciliğe giriş: usul ve mühendislik, tünelcilikte jeolojik safha, tünelcilik yöntemleri: yumuşak zemin, kaya ve ters zemin durumları, tünelcilikte zemin iyileştirme yöntemleri, tünel açıklığı cıvarında oluşan gerilme ve deplasmanlar, tünellerin tasarım ve tahkimatı, tünelcilikte sayısal analiz yöntemlerinin uygulaması.

CE 422 - Geoteknik Deprem Mühendisliği
Depremsellik, zemin şartlarının yerel tepkiye etkisi, sismik yerel analizi, dinamik zemin özelliklerinin değerlendirilmesi ve model çalışması, sismik zemin-yapı ilişkisi analizi, zemin akışkanlığının ve sonuçlarını değerlendirilmesi, sismik kod hükümleri ve pratikte uygulamalar. Sismik zemin basınçları, sismik eğim stabilitesi ve deformasyon analizi, barajlar ve dolgu yerlerinin sismik emniyeti, kazık temellerin sismik dayanımı ve diğer ilave güncel konular.

CE 425 - Yapı Planlaması ve Tahmini Değer Hesabı
Yapım projesi işletmesine giriş, ihale süreci, Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşme Kanunu, ihale dokümanları, birim fiyat metraj analizi, müteahhitin teklif bedeli, hakedişler, geçici ve kesin kabul.

CE 427 - Yapı Planlaması
Temel işletme fonksiyonları, hedef ve amaçların belirlenmesi, hukuksal yapı insan kaynakları yönetimi ve emniyet programları. Yapı projelerinin planlanma aktivitelerinin incelenmesi ve yapı inşaatlarında kullanılan, "CMP, Precedence, Pert" kaynak analizi, zaman-maliyet, takas ve proje fiyat artış oranlarının detaylı olarak incelenmesi, ekipman ve işçilik verim analizine giriş.

CE 431 - Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları
Overview of computer systems, operating systems and computer programming. Numerical solution of differential equations. Finite difference method. Introduction to finite element analysis. Applications of finite element analysis. Solution of structural mechanics problems by using FEA. Package programs in modeling of structures: SAP2000, ETABS, SAFE.

CE 432 - Tasarım-Yapım Entegrasyonu
Bina yapımı projelerinde, tasarım ve yapı işlevlerinin teknik ve işletme konularının entegrasyonu. Temel tasarım kriterleri üzerinde özellikle durularak, tasarım ve bina yapınınım temel öğelerinin incelenmesi. Esas bina sistemleri olan, temel, beton çelik, tuğla ve ahşap kısımların ve yapılaştırılabilme açısından (tahmin, zamanlama ve yapı metotları) dış ve iç kaplama sistemleri, mimari rötuşlar ve ısıtma sıhhî tesisat, elektrik sistemlerin incelenmesi.Tüm sistematik tasarım ve ilk yapısal inşaat planlamasını geliştirmek üzere geniş kapsamlı bir sınıf projesi yapılacaktır.

CE 434 - Gelişmiş Ulaştırma Mühendisliği
Güvenli karayolu tasarımı ilkeleri, kara nokta yönetimi, çatışma tekniği, karayolu güvenliği kontrolü tekniğinin projelerde ve trafiğe açık yol kesimlerinde uygulanması.

CE 437 - Betonarme Yapılar
Genelde betonarme betonunun, davranışı, moment- eğilim ilişkileri, plastik dayanak noktası, tekrar yayılım. Birleşik kayma ve torsiyon durumu altında, yapı elemanlarının kuvveti ve davranışı. Onarım kuvvetlendirme prensipleri. Sismik tasarım prensipleri, kullanılabilirlik . Detay çalışmaları.

CE 438 - Öngerilmeli Yapılar
Öngerilmeli betonun felsefesi ve öngerme teknikleri, öngerme kayıpları, eğilme elemanlarının analiz ve tasarımı, kompozit kesitler, kesme analizi, burulma analizi, sehim kontrolü

CE 441 - İnşaat Mühendisliği Sistemleri Planlama, Tasarım ve İşletimi
İnşaat Mühendisliği Problemlerinin formülasyon ve çözümüne giriş. Başlıca konular matematiksel modelleme ve optimizasyondur. Klasik optimizasyon lineer ve lineer olmayan programlama, "network" teorisi, kritik geçit yöntemi, simulasyon, karar teorisi ve dinamik programlamanın inşaat mühendisliği problemlerine uygulanması.

CE 442 - Yapım İçin Gelişmiş Malzemeler
Microstructures of concrete and steel. Differences and similarities in response to loading and environmental effects on these materials, with emphasis on strength, elastic properties, creep, shrinkage, thermal stresses, and failure mechanisms. Cement and aggregate properties. Chemical and mineral admixtures. Concrete microstructure. Concrete as a composite material. New materials in construction.

CE 443 - Mühendislik Karar ve Risk Analizi
Ders İçeriği: Modern istatistiksel karar teorisi ve risk analizinin geliştirilmesi ve bu kavramların inşaat mühendisliği tasarım ve karar alma konusunda uygulaması. "Bayesian" istatiksel karar teorisi, karar ağacı, fayda kavramı, ve çok maksatlı karar problemleri. Belirsizliklerin modellemesi ve analizi pratik olarak risk değerlendirmesi ve risk esaslı tasarım kriterinin, risk-fayda, takas- zarar ve optimal kararların formülasyonu. Önkoşul: CE 205.

CE 445 - İnşaat Mühendisliği için Modern Güvenilirlik Hesap Yöntemleri
Güvenirlilik analizi ve olasılık bazında tasarım kriterlerinin geliştirilmesi dahil, inşaat mühendisliği tasarım sistemlerinin modern olasılık bazlı olarak emniyet değerlendirmesi. Kantitatif risk değerlendirmesi, sistematik güvenirliği emniyet ve tasarım faktörlerinin tayini ve belirsizliklerin analizi. Yapı, jeoteknik, hidrolik ulaşım ve diğer sistemlere uygulamalar.

CE 447 - Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli Analiz ve Tasarım
Excel ve Visual Basic uygulamalarına giriş, Excel ve Visual Basic programlamasına giriş, Excel'de programlama, betonarme kirişlerin tasarımı, betonarme kolonların tasarımı, betonarme kirişlerin sehimi, çelik kirişlerin tasarımı, çelik kolonların tasarımı, SAP 2000'e giriş, Excel ve SAP 2000'in beraber kullanımı.

CE 451 - Geoteknik Mühendisliği'nde Özel Konular
Preperation of Geotechnical Reports, Design of Retaining Walls, Deep Excavations-Slope Stability, Deep Excavations-Pile-Anchor wall, Landslides, Dewatering, Geotechnical Instrumentation, Dam Foundation, Grouting, Ground Anchorages, Ground Improvement, Earthquake Liquefaction Analysis

CE 454 - Geoteknik Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları
Geoteknik problemlerin tanımı, geoteknikte ön çalışmalar ve tasarımın ele alınması, FEM, Plaxis, Plaxis paket programı kullanılarak alıştırma ve örnek çalışmalar, Plaxis programı ile geoteknik problemlerin çözümü.

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

CHEM 102 - Genel Kimya
2016-2017 Güz Dönemi itibariyle bu ders CEAC 105 olarak değişmiştir.

CMPE101 - Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş
Temel bilişim sistemleri, bilgisayar yazılımı, bilgisayar donanımı: işlemci, bellek, girdi/çıktı aygıtları, internet ve ağ sistemi, temel programlama kavramları, laboratuvar dersleri yoluyla uygulama yazılımı ve internet üzerine tecrübe kazandırılması.

CMPE102 - Bilgisayar Programlama
Programlama kavramları: veri tipleri, aritmetik işlemler, atama ifadeleri; girdi/çıktı fonksiyonları; kütüphane fonksiyonları; seçme ve tekrarlı ifadeler; kullanıcı tanımlı fonksiyonlar; diziler ve dizgiler.

ENG101 - Akademik İngilizce I
Bu ders, okuduğunu anlama, kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerini eleştirel incelenme gibi akademik becerileri geliştirme çalışmalarını kapsar. Bu çerçevede, dinleme ve not alma, sınıf içi tartışmalar, sunumlar, yazma çalışmaları ve teknoloji kullanımı da dersin bazı önemli unsurlarındandır.

ENG102 - Akademik İngilizce II
ENG102 dersi, okuma-anlama, haftanın konusu hakkında sınıf tartışmaları, kelime çalışması ve okuma metinlerinin eleştirel analizi gibi öğrenme becerilerini geliştirme amaçlıdır. Aynı zamanda bu ders, araştırma ödevleri, karşılık paragrafı yazdırma ve grafik yazma çalışmaları içermektedir. Bunun yanında, dinleme ve not alma, yazılı ürünlerin incelenmesi, yazma çalışması, ürün dosyası tutma ve teknoloji kullanımı da bu derste ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

ENG201 - Akademik İngilizce III
Bu ders, eleştirel okuma teknikleri ile tartışmalı kompozisyon yazma becerilerini içerir. Bu çerçevede, bir okuma parçasının yapısını belirleme, metnin ya da durumun ana fikrini ve önemli noktalarını çıkarma, özetini yazma, tartışmalı kompozisyonun taslağını çıkarma ve yazma, aynı zamanda hem evde hem sınıf içinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma unsurlarını içerir.

ENG204 - Rapor Yazma Becerileri
Bu ders, araştırma bazlı rapor yazma becerilerini içerir. Rapor türleri ve modelleri, konu seçimi, tez cümlelerinin biçimlendirilmesi, açımlama ve özet yazılması, rapor taslağının oluşturulması, basılı ya da elektronik kaynakların değerlendirilmesi, metin içi ve metin sonu kaynak bildirimi, alıntılama kullanımı ve raporun yazılı ve sözlü biçimde sunumunu içerir. Süreçte Evrik Öğrenme Modelinden kapsamlı bir şekilde yararlanılır.

HIST101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
The decline of the Ottoman Empire and the developments leading to the Turkish Revolution.

HIST102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Foundation of the Turkish Republic and principles of Mustafa Kemal Atatürk

IE 305 - Mühendislik Ekonomisi Analizi
Mühendislik ve yönetimsel karar vermede ekonomik analiz. Nakit akışı, para ve fiziksel varlık üzerinde zamanın ve faiz oranının etkisi. Alternatik değerlendirme metotları: şimdiki değer, gelecek değer, yıllık sabit değer, geri dönüş ve fayda/maliyet oranları. Amortisman ve vergi. Enflasyon etkisi.

MATH158 - Genişletilmiş Kalkülüs II
Sonsuz Seriler, Düzlemde Vektörler ve Kutupsal Fonksiyonlar, Uzayda vektörler ve Hareket, Çok Değişkenli Fonksiyonlar ve Türevleri, Çok Katlı İntegraller, Çift Katlı İntegraller, Alan Hesapları, Kutupsal Koordinatlarda Çift Katlı İntegraller, Kartezyen, Sİlindirik ve Küresel Koordinatlarda Üç Katlı İntegraller, Eğrisel İntegraller, Green Kuramı.

MATH275 - Lineer Cebir
Doğrusal Denklemler ve Matrisler, Gerçel Vektör Uzayları, İç Çarpım Uzayları, Doğrusal dönüşümler ve Matrisler, Determinantlar, Özdeğerler ve Özvektörler

MATH276 - Diferansiyel Denklemler
Birinci Basamaktan, Yüksek Basamaktan Doğrusal Adi Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Seri Çözümleri, Laplace Dönüşümleri, Doğrusal Adi Diferansiyel Denklemlerin sistemleri, Fourier Analiz ve Kısmi Diferansiyel Denklemler.

ORY 400 - Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım
Öğrenciler bir dönemde Üniversite genelinde düzenlenecek en az bir ya da bir akademik yılda en az iki sosyal ve kültürel etkinliğe katılmak zorundadır. Etkinlikler bölümlerin web sayfalarından ilan edilmektedir. Öğrenciler katıldıkları her bir etkinlik için katılım sertifikası alırlar. Bu dersten geçer bir not almak için, öğrencilerin bu sertifikaları danışmanlarına teslim etmeleri gerekmektedir.

PHYS 101 - Genel Fizik I
Ölçme; Doğrusal Hareket; Vektörler; İki ve Üç Boyutta Hareket; Kuvvet ve Hareket I; Kuvvet ve Hareket II; Kinetik Enerji ve İş; Kütle Merkezi ve Doğrusal Momentum; Dönme; Yuvarlanma, Tork ve Açısal Momentum; Deng ve Elastiklik.

PHYS 102 - Genel Fizik II
Elekrik Yükü; Elektrik Alanı; Gauss Kanunu; Elektrik Potansiyel; Kapasitans; Akım ve Direnç; Devreler; Manyetik Alan; Akımdan Kaynaklanan Manyetik Alan; İndüksiyon ve İndüktans.

TURK 101 - Türk Dili I
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.

TURK 102 - Türk Dili II
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.