Tünelcilik ve Yeraltı Yapıları Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Seçmeli DerslerZorunlu Bölüm Dersleri

TU 500 - Bitirme Projesi
Literatür taraması, tipik tünelcilik projelerinin aşamaları, proje belgeleme, projenin ilerleme sunumu.

TU 502 - Yeraltı Yapıları için Uygulamalı Sayısal Yöntemler
Jeomekanikde sayısal yöntemlere giriş; tensör analizine giriş ve süreklilik mekaniği; jeomalzemelerin hidro-mekanik davranışı; kuramsal modellerin kaya ve zemin uygulamaları; sayısal çözümlerin kalibrasyonu ve sağlamlığı; sayısal modellemenin kısıtlı yönleri; tünel mühendisliğinde kullanılan bilgisayar kodların gözden geçirilmesi.

TU 503 - Zemin Mekaniği ve Yeraltı Zemin Karakterizasyonu
Yeraltı karakterizasyonu ve araştırma teknikleri; zemin ve kaya mekaniği sınıflandırma açısından tünel tasarımı ve yapımı için jeoteknik parametreler; kontrat dökümanlarında jeoteknik bilgilerin nasıl yer alacağı.

TU 504 - Tünel İnşaatında Proje Yönetimi ve Kontrolü
Yatırm projelerinde temel ekonomik konseptler; planlama; proje istatistiği; ihtiyaç tahmini; proje fiyatının hesaplanması; ana yatırım fiyatının kabaca hesaplanması; üretilecek malzemelerin fiyatlarının belirlenmesi; proje uygulaması (termin planı, CPM, PERT); yönetim kararı oluşturulması; yöneticinin görevi; yönetimsel giderler.

TU 505 - Tünel ve Yeraltı Yapıları Yapım Yöntemleri
Sert ve zayıf kayaç durumlarında yapılacak olan tünel yapım yöntemlerinin seçilmesi; geleneksel ve tam mekanize yöntemlerinin detaylı incelenmesi; mikro-tünelcilik ve boru itme yöntemlerinin araştırılması; konvensiyonel yöntemlerde mekanizasyonun uygulanması.

TU 506 - Yapısal Jeoloji Prensipleri
Kaya yapısına giriş; kıvrım, düzensizlik, eklem ve faylar gibi temel jeolojik yapısal bozuklukların çalışılması; jeoljik yapıların kinematiği.

TU 507 - Yeraltı Yapıları için Uygulamalı Kaya Mekaniği
Kayaç özellikleri ve kuramsal davranımı; izotropik olmayan koşullar ve kayaç dayanımı; kayaç süreksizliklerinin kuramsal davranımı; kayaç ve süreksizliklerin mekaniğinin ve davranışının analitik ve sayısal modellemesi; yeraltı açıklıları ve tünellerinin etrafındaki yenilmeler; gözenek basıncı ve süreksizliklerin kayaç süreksizliklerine etkisi.

TU 509 - Tünelcilik ve Yeraltı Yapılarıda İş Sağlığı ve Güvenliği
İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları; yeraltı yapıları ve tünelcilik için iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı; yeraltı yapıları ve tünelcilik inşaatında riskler ve önlemler; yeraltı yapıları ve tünelcilik konularında iş güvenliği performans ölçüm yöntemleri.

TU 600 - Araştırma Yöntemleri
Detaylı, bilimsel araştırma , tez çalışmaları . Literatür taraması , anketler , meta-analiz , deneysel araştırma tasarımı, araştırma sorularını formüle etme, teori oluşturma becerisi, nitel ve nicel veri toplama ve analiz yöntemleri , geçerlik , güvenilirlik , araştırma önerisi ve yayın yazma.

TU-501 - Tünelcilik ve Yeraltı Yapıları Konusunda Ön Çalışmalar ve Tasarım
Tasarımla alakalı sınınfalndırma şeması; kaya kütlesi ve zemin sınınfalndırma sistemleri; jeolojik ve jeofizik araştırmalar için yeni yöntemler; yerinde ve ön çalışma için laboratuvar incelemeleri; Tahmini jeolojik, hirdolojik ve sismik koşulların yorumlanması için sistemlerin geliştirilmesi.

Seçmeli Dersler

TU 508 - İnşaat Hukuku ve Şantiye
İnşaat sözleşmelerindeki özellikler, taraflar arasındaki hukuki sorumluluklar, işveren ve taşeronlar arasındaki hukuki ilişkiler; ulusal ve uluslararası sözleşmeler ve müeyyideler, yaptırımlar; yeraltı yapıları inşaat programlaması; malzeme, işgücü ve iş ekipman gereksinimleri; organizasyon şemaları.

TU 510 - Çevre Etki Değerlendirmesi ve Hukuk
Mühendislik projelerinin çevresel kaliteye etkisini değerlerndiren yöntemler; çevresel kanunlar ve çevresel kalite indeksleri; projenin devamlılığına etkisi olan doğal kaynak sınırlamalara ve çatışmalara yoğunlaşmak; öngörülen çevreye göre problemleri minimize etmek ve projenin uygunluğunu artırabilme yolları.